ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN A.R.K. AUDIO-VIDEO B.V. (V01-2019)

Artikel 1 Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:

1.1 Aanbieding: iedere vorm van een aanbod van Producten en/of Diensten gedaan door A.R.K., waaronder begrepen doch niet beperkt tot Offertes.

1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van A.R.K.

1.3 A.R.K.: de besloten vennootschap A.R.K. Audio-video B.V., gevestigd te (1822 BW) Alkmaar, aan de Otterkoog 63, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 37053748.

1.4 Diensten: alle door A.R.K. ten behoeve van de Wederpartij te verrichten werkzaamheden waartoe al dan niet door de Wederpartij Opdracht is gegeven, zoals onderhoud, advies en inspectie alsmede de ten behoeve van de wederpartij tot stand te brengen en op te leveren werken van stoffelijke aard.

1.5 Gebrek: een Product en/of Dienst dat niet de eigenschappen bezit die bij normaal gebruik van dat Product en/of Dienst verwacht mogen worden.

1.6 Meerwerk: alle geleverde Producten en/of Diensten die buiten de (oorspronkelijke) Offerte en/of Overeenkomst vallen.

1.7 Offerte: iedere schriftelijke aanbieding van Producten en/of Diensten (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van A.R.K. aan de Wederpartij.

1.8 Opdracht: de opdracht tot levering van Producten en/of Diensten.

1.9 Order: de Opdracht van de Wederpartij aan A.R.K. tot het leveren van Producten en/of Diensten.

1.10 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen A.R.K. en de Wederpartij alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst.

1.11 Partijen: iedere bij de Overeenkomst betrokken partij.

1.12 Producten: alle door A.R.K. te leveren goederen en gebruiksrechten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst alsmede de door A.R.K. ten behoeve van de Wederpartij tot stand te brengen werken van stoffelijke aard.

1.13 Schriftelijk: elke vorm van communicatie via de post, fax of e-mail.

1.14 Wederpartij: iedere partij die met A.R.K. een Overeenkomst sluit, dan wel iedere partij die de intentie heeft met A.R.K. een Overeenkomst te sluiten, dan wel aan haar een Opdracht verleent of Order verstrekt. Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

Artikel 2 Identiteit en gegevens van A.R.K.

2.1 A.R.K. is gevestigd te (1822 BW) Alkmaar, aan de Otterkoog 63. Het vestigingsadres is gelijk aan het bezoekadres. A.R.K. staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 37053748 en heeft het BTW-identificatienummer 820950932B01.

2.2 A.R.K. is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00-17.00 uur op het telefoonnummer 072-5627295 en is tevens bereikbaar onder het algemene e-mailadres: info@arkaudiovideo.nl.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Orders, Opdrachten, opdrachtbevestigingen en alle andere Overeenkomsten betreffende de levering van Producten en/of het verrichten van Diensten en/of alle overige (rechts)handelingen ter zake. De Wederpartij met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Offertes, Orders, Opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten.

3.2 Algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Een eventuele (eerdere) verwijzing door de Wederpartij naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door A.R.K. uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.

3.3 A.R.K. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat A.R.K. de Wederpartij van de wijziging in kennis heeft gesteld.

3.4 Indien de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Algemene Voorwaarden dan prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

3.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4 Aanbiedingen en Offertes

4.1 Alle Aanbiedingen en Offertes – waaronder begrepen doch niet beperkt tot afbeeldingen, tekeningen, monsters, opgave van maten en gewicht, fotografieën, schema’s, specificaties, technische gegevens, prijslijsten en overige documentatie/voorwaarden alsmede de inhoud van catalogi, folders, drukwerk, circulaires en de website van A.R.K. – binden A.R.K. niet en zijn aldus vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Aan een Aanbieding of Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het Product of de dienst waarop de Aanbieding of de Offerte betrekking heeft tussentijds niet meer beschikbaar is.

4.3 A.R.K. kan nimmer aan een Aanbieding en/of Offerte worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de Aanbieding en/of Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Aanbiedingen en/of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Orders of Overeenkomsten.

4.5 Alle Aanbiedingen en Offertes zijn gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst door A.R.K. onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

4.6 Alle Aanbiedingen en/of Offertes zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gedurende 30 dagen geldig. De betreffende Aanbieding en/of Offerte komt te vervallen indien de voornoemde termijn is verstreken.

4.7 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan hoeft te beantwoorden. In geval van een tussentijdse modellenwijziging van de fabrikant, is A.R.K. gerechtigd het gewijzigde model te leveren.

Artikel 5 Opdrachten, Orders en totstandkoming Overeenkomsten

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Offerte en/of Aanbieding door de Wederpartij schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon wordt bevestigd of de Wederpartij een Order of Opdracht bij A.R.K. plaatst en deze door A.R.K. schriftelijk wordt geaccepteerd.

5.2 Mondelinge en/of schriftelijke toezegging door en/of afspraken met ondergeschikten van A.R.K. bindt A.R.K. niet dan nadat en voor zover zij door een daartoe bij A.R.K. bevoegde persoon schriftelijk zijn bevestigd.

5.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte en/of Aanbieding worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat A.R.K. aan de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met deze voorbehouden of wijzigingen.

5.4 De Wederpartij is te allen tijde gerechtigd om, al dan niet tegen verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs, schriftelijk meer- c.q. minderwerk te verzoeken. Partijen zullen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. A.R.K. behoudt zich het recht voor om wijzigingen/meer- c.q. minderwerk te weigeren.

Artikel 6 Prijzen, meer- en minderwerk

6.1 Alle door A.R.K. vermelde prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie af fabriek overeenkomstig de op de datum van de Aanbieding en/of Offerte geldende International Commercial Terms (Incoterms) en zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verpakkingskosten, transport-/vervoerskosten en afleveringskosten van onder andere de Producten, grondstoffen, halffabricaten, modellen en gereedschappen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemde belastingen en kosten worden afzonderlijk aan de Wederpartij doorberekend en aldus voorafgaand aan de levering in rekening gebracht.

6.2 De prijzen van Producten en/of Diensten zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, eveneens gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden van het geval, waaronder fabrieksprijzen, kostprijzen, inkoopprijzen, dealerprijzen, valutaverhoudingen, vrachttarieven, lonen, sociale lasten en materiaalprijzen. Indien na de Offertedatum en/of Aanbiedingsdatum doch vóór de dag van levering als gevolg van een verhoging van één of meer kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot een wijziging in de valutakoers, de kostprijs wordt verhoogd, is A.R.K. bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. A.R.K. is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.

6.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht A.R.K. niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.4 De prijzen en prijsopgaven opgenomen in de prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, van de zijde van A.R.K. zijn vrijblijvend.

6.5 Indien sprake is van Meerwerk heeft A.R.K. in ieder geval het recht om een eventuele meerprijs ten gevolge van de wijziging van de Order/Opdracht bij de Wederpartij in rekening te brengen.

6.6 Indien Partijen zijn overeengekomen dat het Product dient te worden gemonteerd dan wel geïnstalleerd door A.R.K., omvat de vermelde prijs tevens de kosten van montage/installatie en de bedrijfsvaardige oplevering van het Product. De kosten weergegeven in bovengenoemde leden van dit artikel en artikel 11 zijn bij deze prijs echter niet inbegrepen. Kosten ingegeven door onwerkbare weersomstandigheden worden afzonderlijk aan de Wederpartij doorberekend.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 Alle informatie die de Wederpartij bij het aangaan van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, dient de Wederpartij geheim te houden en niet zonder de schriftelijke toestemming van A.R.K. aan derden bekend te maken tenzij bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst door A.R.K. vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d., berusten uitsluitend bij A.R.K. De intellectuele eigendom op de informatie die ten grondslag ligt aan fabricage- en constructiemethoden, Producten e.d., blijft eveneens voorbehouden aan A.R.K. De aan de Wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, overige materialen en zaken e.d. als voor noemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van A.R.K., geheel noch gedeeltelijk door de Wederpartij worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. A.R.K. is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan A.R.K.

Artikel 10 Levertijd, levering

10.1 Een met A.R.K. overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk worden nagestreefd. Een opgegeven levertijd geldt slechts als indicatie en zal nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en op de veronderstelling van tijdige toelevering door derden van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken, dan wel Producten. Indien vertraging in de levering ontstaat wordt de leveringstermijn met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

10.3 De levertijd wordt verlengd met de tijd, gedurende welke de Wederpartij enig aan A.R.K. verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar geworden is, onbetaald heeft gelaten. De levertijd wordt eveneens verlengd met de duur van de vertraging indien de Wederpartij geen (van hem te vergen) medewerking verleend tot de uitvoering van de Overeenkomst.

10.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de Wederpartij geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de Overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding van de Overeenkomst.

10.5 De levering van Producten door A.R.K. geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van de leveringsconditie af fabriek, gebaseerd op de meest recente versie van de International Commercial Terms (Incoterms) ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

10.6 A.R.K. heeft het recht de Producten in delen af te leveren. De Wederpartij ontvangt hierover mondeling dan wel schriftelijk bericht.

10.7 Voor zover levering van Producten op afroep is overeengekomen en de Wederpartij de met A.R.K. overeengekomen afroepverplichting niet nakomt staat het A.R.K. vrij om de Producten die niet zijn afgeroepen aan de Wederpartij te factureren en af te leveren.

10.8 Vanaf het moment van aflevering zijn de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij. Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik waarop de Producten ter verzending gereed staan. Indien Partijen keuring van het Product in het bedrijf van A.R.K. zijn overeengekomen, kan het Product als geleverd worden gekwalificeerd nadat de Wederpartij schriftelijk op de hoogte is gesteld van het feit dat het Product voor keuring gereed. Uitgezonderd zijn de eventuele montage-/installatieverplichtingen van A.R.K.

Artikel 11 Montage/installatie

11.1 Indien A.R.K. zorgdraagt voor de montage/installatie van het Product, nadat partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, is de Wederpartij tegenover A.R.K. verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die benodigd zijn voor de opstelling van het te monteren/ installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover de betreffende uitvoering door of in opdracht van A.R.K. wordt verricht volgens door of in opdracht van A.R.K. vervaardigde of verstrekte tekeningen en/of gegevens. Een en ander is niet van toepassing indien schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien A.R.K. op basis van schriftelijke overeenstemming zorgdraagt voor de montage/installatie van het Product, draagt de Wederpartij eveneens de verantwoordelijkheid en alle kosten en risico’s voor het bewerkstelligen van de volgende situaties:

a) zodra de ondergeschikten van A.R.K op de plaats van montage/installatie arriveren, dienen zij de betreffende werkzaamheden te kunnen aanvangen en blijven verrichten tijdens de normale werktijden. Indien naar het oordeel van A.R.K. noodzakelijkerwijs buiten de normale werktijden werkzaamheden dienen te worden aangevangen dan wel verricht, wordt de Wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en geldt het voorgaande tevens buiten de normale werktijden;

b) geschikte behuizing en vereiste voorzieningen op basis van overheidsregelingen, de Overeenkomst en het gebruik dienen voor de ondergeschikten van A.R.K. beschikbaar te zijn;

c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling dienen geschikt te zijn voor de benodigde transportmiddelen;

d) de aangewezen plaats van opstelling dient geschikt te zijn voor opslag en montage/installatie;

e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en overige zaken dienen aanwezig te zijn;

f) de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, klim-en steigermaterialen, hulp- en bedrijfsmaterialen waaronder begrepen doch niet beperkt tot brandstoffen, oliën en vetten, poetsen ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting etc. alsmede de voor de Wederpartij normale meet- en testapparatuur dienen op de juiste plaats ter beschikking aan A.R.K. te staan;

g) de noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen in verband met de montage/installatie dienen te zijn genomen en te worden gehandhaafd, waarbij tevens aan de geldende overheidsvoorschriften dient te worden voldaan;

h) bij de aanvang van en gedurende de montage/installatie dienen de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig te zijn.De voornoemde verplichtingen zijn niet van toepassing indien schriftelijk anders is overeengekomen.

11.3 Indien aan de verplichtingen weergegeven in de voorgaande leden van dit artikel door de Wederpartij niet (voor aanvang van de montage-/installatiewerkzaamheden) wordt voldaan, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van de Wederpartij.

11.4 Het bepaalde in artikel 10 inzake de levertijd is van overeenkomstige toepassing op de montage-/installatietijd.

Artikel 12 Keuring en klachten

12.1 Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij kan voorafgaand aan de levering van het Product keuring plaatsvinden in het bedrijf van A.R.K door een bij de Wederpartij bevoegde persoon of aangewezen deskundige. Indien daartoe niet is verzocht, dient de Wederpartij tijdens de levering van het Product, het betreffende Product te keuren. In geval van montage/installatie dient de keuring te geschieden tijdens de oplevering van het Product. De Wederpartij is evenwel niet gehouden een dergelijke keuring uit te voeren. Indien geen keuring plaatsvindt, wordt het Product direct bij de (op)levering geacht te zijn geaccepteerd. De eventuele kosten van keuring komen voor rekening van de Wederpartij.

12.2 Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde Producten en klachten omtrent Gebreken aan Producten en/of geleverde Diensten die bij de keuring worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen direct, doch in ieder geval binnen acht (8) dagen na de keuring, schriftelijk door de Wederpartij te worden gemeld bij A.R.K., onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Indien deze termijn verstrijkt zonder indiening van een schriftelijke klacht, wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.

12.3 Bij constatering van een Gebrek zoals bedoeld in voornoemd lid van dit artikel is de Wederpartij verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. De Wederpartij zal daarbij de aanwijzingen van A.R.K. stipt opvolgen en alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde Gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten.

12.4 Indien het Product een gering Gebrek bevat, welke het voorziene gebruik van het Product slechts in beperkte mate zal beïnvloeden, wordt het gebrekkige Product geacht te zijn geaccepteerd. Uit coulance worden dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk door A.R.K. hersteld.

12.5 Indien de Wederpartij hetgeen in dit artikel is bepaald niet, onvolledig of onbehoorlijk is nagekomen, vervalt iedere Aanspraak van de Wederpartij tegen A.R.K.

12.6 Indiening van een klacht zal de Wederpartij geen recht geven de betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 13 Overnametests

13.1 Partijen hebben de mogelijkheid schriftelijk overnametests overeen te komen. In een dergelijk geval zal de Wederpartij na de levering dan wel na oplevering bij montage/installatie van het Product, A.R.K. in de gelegenheid dienen te stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die A.R.K. noodzakelijk acht. De betreffende overnametests zullen direct na het schriftelijk verzoek van A.R.K. daartoe in aanwezigheid van de Wederpartij plaatsvinden. Indien de Wederpartij geen medewerking verleent aan de overnametests en aldus niet voldoet aan voornoemde verplichtingen, wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd. Hetzelfde geldt indien de overnametests hebben plaatsgevonden zonder, dat naar het oordeel van A.R.K., sprake is van een gegronde klacht.

13.2 In het kader van de overnametests en de daarmee verband houdende tests dient de Wederpartij voor eigen rekening de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, de voor de Wederpartij normale meet- en testapparatuur en representatieve monsters van eventuele te bewerken/ verwerken materialen op de juiste plaats ter beschikking te stellen aan A.R.K., teneinde de voorziene gebruiksomstandigheden van het Product te benaderen. Indien de Wederpartij niet voldoet aan voornoemde verplichtingen wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

13.3 Acceptatie van het Product zoals weergegeven in de bovengenoemde leden zal iedere vordering van de Wederpartij in verband met een tekortkoming in de prestatie van A.R.K. uitsluiten.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door A.R.K. verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van A.R.K., tot het moment dat de Wederpartij volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens A.R.K. uit hoofde van enige met A.R.K. gesloten overeenkomst tot het leveren van Producten en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

14.2 De Wederpartij is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van A.R.K. te bewaren. De Wederpartij zal A.R.K. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de Producten en/of ter uitoefening van de rechten van A.R.K.

14.3 Door A.R.K. afgeleverde Producten die krachtens een Overeenkomst onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verkocht. Het is niet toegestaan de Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De Wederpartij is verplicht A.R.K. onverwijld te berichten, indien beslag is gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel derden rechten op deze Producten willen vestigen of doen gelden.

14.5 Indien de Wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens A.R.K. tekortschiet of aan A.R.K. goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de Wederpartij verplicht op eigen kosten de nog aan A.R.K. in eigendom toebehorende Producten aan A.R.K. terug te geven. Teruggenomen Producten crediteert A.R.K. tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. A.R.K. is nimmer gehouden tot het voldoen van een eventuele schadevergoeding.

14.6 Alle door A.R.K. gemaakte kosten en geleden schade, gedurende de periode dat de eigendom van de door A.R.K. verkochte Producten nog niet is overgegaan, komen ten laste van de Wederpartij.

Artikel 15 Betaling

15.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de overeengekomen prijs door de Wederpartij aan A.R.K. te geschieden in Euro’s op een door A.R.K. aan te wijzen rekening. Voorts dient de betaling in drie (3) termijnen plaats te vinden: – 45% van het totaal bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na faktuurdatum na de totstandkoming van de overeenkomst; – 50% van het totaal bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na faktuurdatum na de levering van de goederen en/of diensten.; – 5% van het totaal bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na faktuurdatum na de oplevering van de goederen en/of diensten

15.2 Betaling van de eventuele meerprijs naar aanleiding van Meerwerk dient uiterlijk binnen acht (8) dagen te geschieden na het moment dat het Meerwerk aan de Wederpartij in rekening is gebracht.

15.3 Alle betalingen dienen te geschieden zonder enig aftrek van kosten of kortingen of verrekening op de door A.R.K. te bepalen wijze.

15.4 Indien de levering wordt vertraagd op verzoek van de Wederpartij of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, zal A.R.K. gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen van de overeengekomen prijs te vorderen op de tijdstippen, waarop deze termijnen bij een normale uitvoering van de Opdracht opeisbaar zouden zijn geworden.

15.5 De voornoemde betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde termijnen betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijnen heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft A.R.K., zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening aan de Wederpartij rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen naar een percentage van drie (3) punten boven de in Nederland geldende wettelijke (handels)rente. Tevens alle door A.R.K. gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Wederpartij.

15.6 Betalingen door of vanwege de Wederpartij aan A.R.K. strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door haar verschuldigde incassokosten, de (buiten)gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom ter voldoening van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.

15.7 Niet of niet tijdige betaling op de vervaldag heeft het vervallen van de met de Wederpartij eventueel overeengekomen kortingen en garanties tot gevolg. Bovendien worden alle door de Wederpartij aan A.R.K. op de Wederpartij verschuldigde bedragen krachtens andere facturen of uit andere hoofde onmiddellijk opeisbaar. Voorts worden alle vorderingen van A.R.K. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar indien de Wederpartij van ondernemingsvorm verandert, als gevolg van fusie, overname of anderszins de zeggenschap over dan wel in de Wederpartij wijzigt, surseance van betaling wordt aangevraagd of aan de Wederpartij wordt verleend, de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, de Wederpartij tot liquidatie overgaat, overlijdt of, zo zij een vennootschap is, wordt ontbonden alsmede indien door derden ten laste de Wederpartij wordt gelegd.

Artikel 16 Garantie

16.1 A.R.K. verleent voor de door haar geleverde Producten dezelfde garantie als door de leveranciers van A.R.K. wordt verleend. De garantie geldt uitsluitend gedurende de door haar leveranciers gestelde garantietermijnen. De garantie op Producten vervalt, ongeacht de garantietermijn, vanaf het moment dat de Producten in andere producten zijn verwerkt of gebruikt. De garantietermijn vangt aan op de datum van levering.

16.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt bij montage/installatie van het Product door A.R.K. een garantietermijn van twaalf (12) maanden. De garantietermijn gaat in op de dag dat de montage/ installatie door A.R.K. is voltooid.

16.3 Gebreken zullen door A.R.K. worden weggenomen door reparatie of vervanging van het Product of onderdeel, al dan niet in het bedrijf van A.R.K., dan wel door het versturen van een onderdeel ter vervanging, een en ander telkens ter vrije keuze van A.R.K. Alle kosten die uitgaan boven de garantieverplichting, waaronder begrepen de transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsook kosten van demontage en montage/ installatie, zijn voor rekening van de Wederpartij.

16.4 Indien A.R.K. reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten uitvoert welke buiten de garantie vallen, wordt slechts garantie afgegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de betreffende werkzaamheden voor een periode van drie (3) maanden, tenzij schriftelijk anders in een SLA wordt overeengekomen.

16.5 Indien blijkt dat het (gemonteerde/geïnstalleerde) Product geen Gebreken vertoont, zijn alle kosten van reparatie of vervanging van het Product of een onderdeel daarvan voor rekening van de Wederpartij. Dit is eveneens het geval indien een en ander plaatsvindt gedurende de garantieperiode.

16.6 Op uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt door A.R.K. geen garantie verleend.

16.7 De garantie alsmede ieder vorderingsrecht vervalt indien sprake is van:

a) niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;
b) verwijdering van het serienummer van het Product;
c) normale slijtage;
d) (de)montage-/installatiewerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden of andere werkzaamheden ten aanzien van het Product verricht door de Wederpartij of derden;
e) een Gebrek dat is ontstaan door de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
f) een Gebrek dat is ontstaan door materialen respectievelijk zaken die in overleg met de Wederpartij zijn gebruikt;
g) een Gebrek dat is ontstaan door materialen of zaken, die door de Wederpartij aan A.R.K. ter bewerking zijn verstrekt;
h) een Gebrek dat is ontstaan door materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover deze op instructie van de Wederpartij door A.R.K. zijn toegepast;
i) een Gebrek dat is ontstaan door, door de Wederpartij van derden betrokken onderdelen;
j) een softwareaanpassing die niet door A.R.K. is verricht;
k) klachten die voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen;
l) de situatie dat de Wederpartij binnen redelijke termijn geen of onvoldoende medewerking verleent om onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen.

16.8 De in dit artikel genoemde garantie geldt slechts indien Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens A.R.K. heeft voldaan.

16.9 Ingeval een leverancier van A.R.K. het recht tot gebruik van software slechts verleent indien wordt voldaan aan de toepasselijke passages in zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten of indien het onderhoud wordt gepleegd conform de toepasselijke passages weergegeven in de onderhoudsovereenkomst tussen A.R.K. en de leverancier, zijn de bepalingen van de betreffende overeenkomst(en) van toepassing met terzijdestelling van hetgeen is weergegeven in de overige leden van dit artikel. Op schriftelijk verzoek van de Wederpartij zal A.R.K. de Wederpartij informeren over de toepasselijke bepalingen. A.R.K. is niet aansprakelijk voor Gebreken in de software.

16.10 Voldoening aan de garantieplicht dient te worden aangemerkt als enige en volledige schadevergoeding.

16.11 Indien vervanging van Producten of onderdelen daarvan plaatsvindt uit hoofde van de garantieverplichting van A.R.K., worden de betreffende vervangen Producten of onderdelen eigendom van A.R.K.

16.12 Beweerdelijke niet-nakoming door A.R.K. van de bovengenoemde garantiebepalingen, zal de Wederpartij geen recht geven tot niet nakoming van enige verplichting zijnerzijds voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 A.R.K. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals schade door overschrijding van de levertijd of niet-levering, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, gevolgschade of bedrijfs schade en schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) A.R.K., behoudens opzet of schuld van A.R.K. of bij haar werkzame leidinggevende personen.

17.2 Indien en voor zover er enige aansprakelijkheid rust op A.R.K., uit welke hoofde dan ook, is iedere aansprakelijkheid van A.R.K. voor bij A.R.K. werkzame werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen of derden, te allen tijde beperkt naar keuze van A.R.K. tot hetzij maximaal 50 % van de factuurwaarde met een maximum van € 25.000,- per geleverd Product ten aanzien waarvan de schade is ontstaan, hetzij indien de schade is gedekt door de verzekeraar het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

17.3 A.R.K. aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid jegens de Wederpartij voor:

– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de Wederpartij ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en overige zaken.

17.4 Indien A.R.K. geen Opdracht/Order heeft gekregen om de montage/installatie te verzorgen, echter wel hulp en bijstand ten aanzien van de montage/installatie aan de Wederpartij verleent, geschiedt dit voor risico van de Wederpartij.

17.5 Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade  direct of indirect voortvloeit en waarvoor A.R.K. aansprakelijk is.

17.6 De Wederpartij vrijwaart A.R.K. voor enige aanspraak en/of schade van derden.

Artikel 18 Overmacht, opschorting en ontbinding

18.1 Indien A.R.K. door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is A.R.K. nimmer aansprakelijk jegens de Wederpartij voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

18.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van A.R.K. onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, (werk)staking, personeelsgebrek, transportproblemen, brand, terrorisme, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, niet tijdig aanleveren van materialen en producten door de importeur/fabriek/leverancier, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het bovenstaande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich ten aanzien van of in het bedrijf van fabrieken, leveranciers, importeurs of andere handelaren van wie A.R.K.haar Producten betrekt of pleegt te betrekken, mochten voordoen.

18.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is A.R.K. te allen tijde gerechtigd om van de Wederpartij terstond en naar eigen inzicht en beoordeling, genoegzame zekerheid te verlangen op welke wijze dan ook alvorens tot levering wordt overgegaan of met een reeds begonnen levering door wordt gegaan. In afwachting daarvan is A.R.K. gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien de Wederpartij niet binnen acht (8) dagen een passende zekerheidstelling verstrekt, is A.R.K. bevoegd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.

18.4 Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor de Wederpartij uit de Overeenkomst voort mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van pre-pack, faillissement, surséance van betaling, schuldsanering, onder curatelestelling van de Wederpartij of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de Wederpartij, conservatoir of executoriaal beslag op de goederen van de Wederpartij, is A.R.K. te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende (wettelijke) rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

18.5 A.R.K. is in de gevallen weergegeven in de bovengenoemde leden voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen. De Wederpartij is indien sprake is van opschorting of ontbinding terstond betaling verschuldigd van de op basis van de Overeenkomst door A.R.K. ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken. Een en ander dient te geschieden tegen de waarde die aan voornoemde zaken moet worden toegekend. Bij ontbinding in de zin van lid 1 van dit artikel is de Wederpartij verplicht de betreffende zaken af te nemen, bij gebreke waarvan A.R.K. bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Wederpartij te doen opslaan of voor diens rekening te verkopen of te vernietigen. Voorts is A.R.K. bij opschorting en ontbinding in de zin van de leden 1, 3 en 4 van dit artikel eveneens bevoegd om voornoemde zaken voor rekening en risico van de Wederpartij te doen opslaan, waarbij A.R.K. bij ontbinding ook de mogelijkheid heeft de zaken te verkopen of te vernietigen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op alle Overeenkomsten gesloten tussen A.R.K. en de Wederpartij en alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden alsmede op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (C.I.S.G.) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

19.3 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door A.R.K. gedane Offertes, Orders, Opdrachten, geleverde Producten, verleende Diensten, leveringen, gemaakte afspraken, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere Overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland.